top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(DLE GDPR)

Uděluji tímto společnosti Jana Křížová, se sídlem Rybkova 333/3, 602 00 Brno, IČO: 02961997, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, emailový kontakt: brnodula@email.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých

osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování):

Při komunikaci, za účelem sjednání schůzek, vystavení faktury

– jméno a příjmení,

– emailová adresa,

– telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

– Jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa – za účelem sjednání schůzek, vystavení faktury

– Telefonický kontakt – za účelem sjednání schůzek, vystavení faktury

– Emailová adresa - za účelem sjednání schůzek, vystavení faktury

3. Doba zpracování osobních údajů je:

– Jméno a příjmení, poštovní adresu – po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let

z důvodu skladování a evidence faktur pro účely účetnictví

– Emailovou adresu – po dobu pěti let od udělení souhlasu

– Telefonický kontakt – po dobu trvání smluvního vztahu

4. Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní email společnosti.

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům):

Externí účetní společnosti

6. Poučení

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu

a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

– máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,

– máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

– máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,    

  nebo jejich zpracování omezit,

– máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

– máte právo vznést námitku proti zpracování,

– máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,

– máte právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

– osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,

– Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní

organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje

na transfer údajů do zahraničí,

– Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních

údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že

výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela

svobodně.

Prohlašuji, že jsem výše uvedené přečetl/a a souhlasím s jednotlivými body.

bottom of page